Zmiany dot. pełnomocnictw

Informujemy, że dla wszystkich umów wsparcia podpisywanych od dnia 28.12.2017 r. oraz dla wniosków o rozliczenie usług rozwojowych składanych od dnia 28.12.2017 r. ulegają zmianie wymogi Operatora w zakresie przyjmowanych pełnomocnictw.

W treści samego pełnomocnictwa muszą znaleźć się dane zarówno pełnomocnika jak i osoby udzielającej tj. nr dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania. Ponadto, Pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem.