Zaświadczenia o niezaleganiu

Przypominamy, że obowiązkowym załącznikiem do formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy są zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS/KRUS i US. W przypadku spółki cywilnej i jawnej należy dołączyć zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS/KRUS i US dla spółki jak również dla wszystkich wspólników spółki.

Zaświadczenia muszą byś aktualne na dzień składania dokumentów – są ważne 3 miesiące od dnia wystawienia.

W przypadku gdy Przedsiębiorca jest wzywany do uzupełnienia brakujących zaświadczeń (zgodnie z zapisami § 2 ust. 13 Regulaminu naboru) – przedstawione zaświadczenia nie mogą mieć daty wystawienia późniejszej niż data złożenia formularza zgłoszeniowego.

Harmonogram naboru

Informujemy, że od 1 października 2018 obowiązywać będzie harmonogram naboru. Zgodnie z „Opisem systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim” dopuszcza się przerwy w przyjmowaniu dokumentów zgłoszeniowych, wynikające z planu pracy poszczególnych Operatorów.

Harmonogram naboru obowiązujący od 1 października do 31 grudnia jest dostępny w zakładce Nabór.

Zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS i US

Przypominamy, że od września 2018 r. obowiązkowymi załącznikami do formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy są zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS/KRUS i US.

W przypadku spółek cywilnych oraz spółek jawnych należy dołączyć zaświadczenia dla spółki jak również dla wszystkich wspólników spółki.

Wzory dokumentów od 1 września 2018

Informujemy, że od 1 września br. będą obowiązywać nowe wzory dokumentów do projektu. Aby ułatwić Państwu pracę publikujemy już teraz te dokumenty. Należy jednak pamiętać, że formularze wypełnione na tych wzorach można złożyć do Operatora dopiero od 1 września br. Do tego czasu wciąż obowiązują wzory dokumentów zamieszczone w zakładce Dokumenty.

Wzory dokumentów od 01.09.2018 r.

Czytaj dalej Wzory dokumentów od 1 września 2018