Skrócone godziny pracy

Informujemy, że dnia 31.10.2018 r. pracownicy biura projektu przy ulicy Powstańców 17 w Katowicach będą pracować o 3 godziny krócej. Niemniej jednak punkt przyjmowania dokumentów zgłoszeniowych do projektu oraz infolinia projektu będą czynne w godzinach 7:00-17:00.

Ponadto informujemy, że w dniu 02.11.2018 r. pracujemy w normalnych godzinach.

Zaświadczenia o niezaleganiu

Przypominamy, że obowiązkowym załącznikiem do formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy są zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS/KRUS i US. W przypadku spółki cywilnej i jawnej należy dołączyć zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS/KRUS i US dla spółki jak również dla wszystkich wspólników spółki.

Zaświadczenia muszą byś aktualne na dzień składania dokumentów – są ważne 3 miesiące od dnia wystawienia.

W przypadku gdy Przedsiębiorca jest wzywany do uzupełnienia brakujących zaświadczeń (zgodnie z zapisami § 2 ust. 13 Regulaminu naboru) – przedstawione zaświadczenia nie mogą mieć daty wystawienia późniejszej niż data złożenia formularza zgłoszeniowego.

Harmonogram naboru

Informujemy, że od 1 października 2018 obowiązywać będzie harmonogram naboru. Zgodnie z „Opisem systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim” dopuszcza się przerwy w przyjmowaniu dokumentów zgłoszeniowych, wynikające z planu pracy poszczególnych Operatorów.

Harmonogram naboru obowiązujący od 1 października do 31 grudnia jest dostępny w zakładce Nabór.