RODO

Publikujemy klauzulę informacyjną nt. RODO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016).

Przejdź do klauzuli informacyjnej

Pracownik o niskich kwalifikacjach

Przypominamy, że termin „pracownik o niskich kwalifikacjach” oznacza osobę posiadającą wykształcenie gimnazjalne/ ponadgimnazjalne/ średnie, w tym ukończone liceum ogólnokształcące; liceum profilowane; technikum; uzupełniające liceum ogólnokształcące; technikum uzupełniające; zasadnicza szkoła zawodowa.

Wydłużenie terminu weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych

Informujemy, że w związku z bardzo dużą liczbą składanych wniosków, zgodnie § 2 ust. 8 Regulaminu naboru do projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”, termin na weryfikację dokumentów zgłoszeniowych zostaje wydłużony.

Ww. informacja obowiązuje do dnia odwołania, o czym zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Nabór tylko dla grupy pracowników w wieku 50+ lub o niskich kwalifikacjach

Zgodnie z zapisami Opisu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim wsparcie w ramach projektu PSF jest skoncentrowane w szczególności na następujących grupach docelowych i usługach rozwojowych:

  1. pracownikach w wieku 50 lat lub więcej;
  2. pracownikach o niskich kwalifikacjach;
  3. przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu;
  4. przedsiębiorcach, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER;
  5. usługach rozwojowych kończących się zdobyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji;
  6. przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno -gospodarcze.

W celu osiągnięcia koncentracji, o której mowa powyżej, ogłaszamy, że od dnia 18 czerwca 2018 do dnia 31 sierpnia 2018 przyjmowane będą wyłącznie formularze zgłoszeniowe na usługi dla pracowników:

  1.  w wieku 50 lat lub więcej;
  2. o niskich kwalifikacjach.

Infolinia

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 22.05.2018 r. mogą wystąpić problemy z działaniem infolinii projektu jak również z wszystkimi pozostałymi numerami telefonów.

Serdecznie przepraszamy za utrudnienia.