Wpłata wkładu własnego

Przypominamy, że wpłata wkładu własnego musi zostać dokonana z rachunku bankowego Przedsiębiorcy na rachunek bankowy Operatora wskazany w umowie wsparcia. Wpłaty wkładu własnego w formie przekazu pocztowego oraz za pośrednictwem jakichkolwiek instytucji płatniczych nie będą uznawane.

Nowy załącznik do wniosku o rozliczenie usług rozwojowych

W związku z nowelizacją z dnia 1 stycznia 2018 r. Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020, został rozszerzony i doprecyzowany katalog niekwalifikowanych usług rozwojowych, na które przedsiębiorca i pracownicy uzyskali wsparcie w ramach Działania 2.2/2.21 PO WER.

W związku z powyższym wraz z wnioskiem o rozliczenie usługi należy dostarczyć „Oświadczenie o otrzymaniu/ nie otrzymaniu wsparcia w ramach Działania 2.2/.2.21 PO WER”. Dotyczy wszystkich wniosków o rozliczenie, które wpłyną do Operatora PSF począwszy od 3 stycznia 2018 r. Wzór oświadczenia dostępny w zakładce Dokumenty.

Ważny komunikat

Informujemy, że Fundusz Górnośląski S.A. pełniąc rolę Operatora PSF nie współpracuje z żadnymi firmami szkoleniowymi i osobami, reprezentującymi takie firmy oraz osobami świadczącymi usługi w zakresie pozyskania dofinansowania na usługi rozwojowe. Powoływanie się na współpracę z FG S.A. przez osoby i firmy świadczące usługi szkoleniowe i doradcze jest nieuprawnione. Informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na usługi rozwojowe oraz ich rozliczenia można uzyskać bezpłatnie pod nr telefonu 32 72 85 700 lub na naszej stronie internetowej www.bur.fgsa.pl.

Przypominamy, że głównym założeniem Podmiotowego Systemu Finansowania jest samodzielny i świadomy wybór usług w BUR przez Przedsiębiorców, zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Zmiany dot. pełnomocnictw

Informujemy, że dla wszystkich umów wsparcia podpisywanych od dnia 28.12.2017 r. oraz dla wniosków o rozliczenie usług rozwojowych składanych od dnia 28.12.2017 r. ulegają zmianie wymogi Operatora w zakresie przyjmowanych pełnomocnictw.

W treści samego pełnomocnictwa muszą znaleźć się dane zarówno pełnomocnika jak i osoby udzielającej tj. nr dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania. Ponadto, Pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem.

Proces blokowania Karty Usługi

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako administrator Bazy Usług Rozwojowych (BUR) od dnia 8 stycznia 2018 r. będzie uruchamiać proces blokowania kart usług, które nie będą spełniać wymagań określonych w Regulaminie BUR.

W przypadku braku informacji dotyczących harmonogramu, lokalizacji oraz kadry – blokada będzie następować automatycznie 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi. W pozostałych przypadkach blokowanie będzie uruchamiane po nieskutecznym wezwaniu do uzupełnienia treści karty usługi. Informacja o zablokowaniu karty będzie każdorazowo przesyłana do usługodawcy, usługobiorców oraz operatora wparcia.

Szczegóły dostępne na stronie internetowej Bazy Usług Rozwojowych