Nowe wzory dokumentów

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 53 Komitetu Sterującego PSF, od dnia 12.11.2018 r. obowiązuje nowy Regulamin naboru do projektu oraz wzór Formularza dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową.

Dzień wolny od pracy

Informujemy, że dzień 12 listopada br. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy, w związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Skrócone godziny pracy

Informujemy, że dnia 31.10.2018 r. pracownicy biura projektu przy ulicy Powstańców 17 w Katowicach będą pracować o 3 godziny krócej. Niemniej jednak punkt przyjmowania dokumentów zgłoszeniowych do projektu oraz infolinia projektu będą czynne w godzinach 7:00-17:00.

Ponadto informujemy, że w dniu 02.11.2018 r. pracujemy w normalnych godzinach.

Zaświadczenia o niezaleganiu

Przypominamy, że obowiązkowym załącznikiem do formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy są zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS/KRUS i US. W przypadku spółki cywilnej i jawnej należy dołączyć zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS/KRUS i US dla spółki jak również dla wszystkich wspólników spółki.

Zaświadczenia muszą byś aktualne na dzień składania dokumentów – są ważne 3 miesiące od dnia wystawienia.

W przypadku gdy Przedsiębiorca jest wzywany do uzupełnienia brakujących zaświadczeń (zgodnie z zapisami § 2 ust. 13 Regulaminu naboru) – przedstawione zaświadczenia nie mogą mieć daty wystawienia późniejszej niż data złożenia formularza zgłoszeniowego.