Zmiana Wytycznych dotyczących standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu

Informujemy, że 30 marca 2020 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadziła zmiany w Wytycznych określających standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie.

Zmiany dotyczą następujących zagadnień:

 • Liczebność grup szkoleniowych.
 • Zmiana w sposobie potwierdzania wykonania usługi doradczej
 • Rejestrowanie/Nagrywanie

Szczegóły dostępne są na stronie Bazy Usług Rozwojowych.
Prosimy o zapoznanie się z nową wersją dokumentów.

Wytyczne dotyczące standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowała Wytyczne określające standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie.

Dokument ten określa warunki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zachowania jakości usług świadczonych zdalnie, które publikowane będą w Bazie Usług Rozwojowych. Pozwala on na niezwłoczne wdrożenie proponowanych rozwiązań, a także zapewnia skuteczny sposób prowadzenia monitoringu oraz umożliwia Operatorom PSF dokonanie ich rozliczenia, dając zapewnienie o kwalifikowalności ponoszonych wydatków. Czytaj więcej

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 17-20.03.2020

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków w ramach rundy naboru 17-20.03.2020 r. Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji dla rundy naboru. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Lista fiszek – pobierz plik

Mając na uwadze wprowadzony dnia 20.03.2020 r. stan epidemii na terenie całego kraju informujemy, że wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać wyłącznie w formie skanu na adres: skanybur@oddzial.fgsa.pl w terminie do 27.03.2020 r. W chwili obecnej nie ma możliwości dostarczenia dokumentów w wersji papierowej.
Prosimy o zeskanowanie dokumentów w następującej kolejności:

 1. Wydrukowana fiszka wniosku z SEKAP.
 2. Wydrukowane UPP fiszki wniosku wygenerowane z SEKAP.
 3. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy.
 4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie.
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 6. Wydruk dokumentu rejestrowego (CEIDG).
 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania Przedsiębiorcy (jeśli dotyczy).
 8. Zaświadczenie o braku zaległości w należnościach wobec ZUS/KRUS.
 9. Zaświadczenie o braku zaległości w należnościach wobec US.
 10. Formularz dotyczący osoby kierowanej na usługę rozwojową.
 11. Zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).
 12. Karta/y usługi, w której/ych będzie brał udział zgłaszany uczestnik, wygenerowana/e z Bazy Usług Rozwojowych.
 13. Oświadczenie o braku równoległego aplikowania.
 14. Oświadczenie o samozatrudnieniu.

Nowe dane kontaktowe

Informujemy, że zalecamy następujący sposób kontaktu w sprawach dotyczących projektu FG 1 „Wsparcie rozwojowe MŚP województwie śląskim”:

 1. Ogólne informacje dotyczące projektu, sprawy związane z naborem, wypełnianie i składanie formularzy zgłoszeniowych
  tel. 518-945-692
  mail: bur@oddzial.fgsa.pl
 2. Etap po podpisaniu umowy wsparcia – realizacja usług, zmiany terminów, rozliczenia, płatności
  tel. 573-112-108
  mail: monitoringbur@oddzial.fgsa.pl
Zadzwoń
Dojazd
Skip to content