Wzory dokumentów od 1 września 2018

Informujemy, że od 1 września br. będą obowiązywać nowe wzory dokumentów do projektu. Aby ułatwić Państwu pracę publikujemy już teraz te dokumenty. Należy jednak pamiętać, że formularze wypełnione na tych wzorach można złożyć do Operatora dopiero od 1 września br. Do tego czasu wciąż obowiązują wzory dokumentów zamieszczone w zakładce Dokumenty.

Wzory dokumentów od 01.09.2018 r.

Najważniejsze zmiany dla Przedsiębiorców wprowadzone do dokumentów:

  1. Likwidacja kwalifikowalności podatku VAT.
  2. Doprecyzowanie definicji „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej”.
  3. Skrócenie terminu na wypełnienie ankiety oceniającej usługę rozwojową i na złożenie wniosku o rozliczenie usługi.
  4. Wprowadzenie obniżenia poziomu dofinansowania usługi rozwojowej o 20 punktów procentowych, jeśli uczestnikiem usługi jest osoba zaangażowana na podstawie umowy o dzieło oraz w przypadku gdy osoba będąca pracownikiem (umowa o pracę/umowa zlecenie) zatrudniona jest w okresie krótszym niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej. Doprecyzowanie zapisów dotyczących zasad obniżania dofinansowania.
  5. Uaktualnienie części Opisu PSF dotyczącej „zakresu danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją projektu”.
  6. Zmiana definicji „dnia” w słowniku pojęć (uznanie sobót za dni wolne od pracy).
  7. Wydłużenie terminu składania dokumentów zgłoszeniowych.
  8. Wprowadzenie obowiązku poświadczenia notarialnie podpisu osoby udzielającej pełnomocnictwa do reprezentowania Przedsiębiorcy.
  9. Wprowadzenie obowiązku przedkładanie przez Przedsiębiorców zaświadczeń o niezaleganiu z US, ZUS/KRUS wraz z formularzem zgłoszeniowym Przedsiębiorcy.
Zadzwoń
Dojazd
Skip to content