Pełnomocnictwa do reprezentowania przedsiębiorców w związku z udziałem w projekcie

Informujemy, że pełnomocnictwa do reprezentowania przedsiębiorców w związku z udziałem w projekcie (do podpisywania formularzy zgłoszeniowych, umowy wsparcia czy też wniosków o rozliczenie usług) wymagają formy pisemnej (bez poświadczenia notarialnego). W treści pełnomocnictwa muszą znaleźć się dane zarówno pełnomocnika jak i osoby udzielającej tj. nr dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania.