Wzory dokumentów od 21 lutego 2018 r.

Informujemy, że od 21 lutego br. będą obowiązywać nowe wzory dokumentów do projektu. Aby ułatwić Państwu pracę publikujemy już teraz te dokumenty. Należy jednak pamiętać, że formularze wypełnione na tych wzorach można złożyć do Operatora dopiero od 21 lutego br. Do tego czasu wciąż obowiązują wzory dokumentów zamieszczone w zakładce Dokumenty.

Zwracamy Państwa uwagę na obowiązek podania uzasadnienia wyboru usługi rozwojowej dla każdej usługi.

Wzory dokumentów od 21.02.2018 r.

Aktualizacja dokumentów

Informujemy, że 13.02.2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji „Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim”. Aktualizacji podlegają również dokumenty projektowe, które zostaną wkrótce opublikowane na naszej stronie internetowej.

Nowe wzory dokumentów zaczną obowiązywać od dnia 21.02.2018 r.

Pełnomocnictwa do reprezentowania przedsiębiorców w związku z udziałem w projekcie

Informujemy, że pełnomocnictwa do reprezentowania przedsiębiorców w związku z udziałem w projekcie (do podpisywania formularzy zgłoszeniowych, umowy wsparcia czy też wniosków o rozliczenie usług) wymagają formy pisemnej (bez poświadczenia notarialnego). W treści pełnomocnictwa muszą znaleźć się dane zarówno pełnomocnika jak i osoby udzielającej tj. nr dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania.

Wpłata wkładu własnego

Przypominamy, że wpłata wkładu własnego musi zostać dokonana z rachunku bankowego Przedsiębiorcy na rachunek bankowy Operatora wskazany w umowie wsparcia. Wpłaty wkładu własnego w formie przekazu pocztowego oraz za pośrednictwem jakichkolwiek instytucji płatniczych nie będą uznawane.