Jak wypełnić dane za ostatni okres sprawozdawczy?

Przypominamy, że w celu prawidłowego określania przez przedsiębiorców w ramach PSF w woj. śląskim wielkości zatrudnienia, obrotów ze sprzedaży netto oraz sumy aktywów bilansu, w przypadku przedsiębiorców prowadzących księgowość na zasadach uproszczonych za dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych przyjmuje się dzień dokonania spisu z natury (remanentu) na koniec danego roku obrotowego, tj. 31 grudnia.

Mając na uwadze powyższe od 01.01.2021 r. w tabeli D.1. Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy „w ostatnim okresie sprawozdawczym” należy wykazać dane za rok 2020.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących księgowość w oparciu o ustawę o rachunkowości za dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych przyjmuje się dzień następujący nie później niż 3 miesiące od dnia bilansowego, tj. co do zasady 31 marca (jeżeli dniem bilansowym jest 31 grudnia).