Nabór

Nabór do projektu

Fundusz Górnośląski S.A. jako Regionalny Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim ogłasza nabór do projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa.

Nabór ma charakter otwarty i dobrowolny, prowadzony w sposób ciągły od dnia 31.08.2017 r. do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania środków na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu. O zakończeniu naboru Operator każdorazowo powiadomi na stronie internetowej Projektu.

Informujemy, że w dniach: 22.12.2017, 27-29.12.2017, 02-05.01.2018, 30.03.2018, 03-06.04.2018, 14-18.05.2018, 31.10.2018, 02.11.2018 oraz 17-31.12.2018, zgodnie z pkt 53e Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim, zostały ustalone planowe przerwy w przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”.

Informujemy, że w dniach 18.06-31.08.2018 r. przyjmowane są wyłącznie formularze zgłoszeniowe na usługi dla pracowników w wieku 50+ lub o niskich kwalifikacjach.

Jak uzyskać wsparcie na usługi rozwojowe?

 1. Zarejestruj bezpłatnie firmę oraz swoich pracowników w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)  uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
 2. Wyszukaj w BUR usługi rozwojowe dopasowane do potrzeb Twojej firmy.
 3. Wypełnij i złóż dokumenty zgłoszeniowe w Funduszu Górnośląskim S.A.
 4. Wyliczamy wkład własny i podpisujemy z Tobą umowę wsparcia.
 5. Wpłać wkład własny na wskazane konto Funduszu Górnośląskiego S.A. i zapisz się na wybraną usługę w BUR.
 6. Bierz udział w usługach rozwojowych.
 7. Wypełnij ankietę oceniającą usługę i złóż do nas wniosek rozliczeniowy.
 8. Płacimy firmie realizującej usługi rozwojowe za Twoją fakturę, ze środków dofinansowania i wniesionego wkładu własnego.

Regulamin naboru do projektu (pdf)

Wymaganymi dokumentami do ubiegania się o wsparcie jest:

 1. formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
 2. formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Przedsiębiorca składa dokumenty do ubiegania się o wsparcie nie później niż na 14 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia usług rozwojowych. Wypełnienie i złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Projekcie.

Za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się:

 1. w przypadku doręczenia osobistego – datę przyjęcia dokumentów zgłoszeniowych potwierdzoną pisemnie przez pracownika Operatora;
 2. w przypadku doręczenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub firmy kurierskiej – datę doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do miejsca wskazanego w ogłoszeniu o naborze.

Zmienna kwota przeliczeniowa – jest to wartość używana do wyliczenia maksymalnej proponowanej kwoty dofinansowania przypadającej na jednego przedsiębiorcę w projekcie PSF. Wysokość zmiennej kwoty przeliczeniowej ustalana jest przez Komitet Sterujący PSF w drodze uchwały. Informujemy, że obecnie kwota ta wynosi 7.500 PLN, zgodnie z uchwałą nr 7 KS PSF z dnia 11 maja 2017 r.

Pełna dokumentacja do projektu