Aplikuj

Zapoznaj się z Regulaminem naboru do projektu (pdf), uchwałami Komitetu Sterującego PSF oraz zarejestruj firmę i swoich pracowników w Bazie Usług Rozwojowych.

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy w terminie naboru do projektu zgodnie z obowiązującym Harmonogramem złożyć za pomocą platformy ePUAP fiszkę wniosku – zapoznaj się z Instrukcją składania fiszki wniosku. Fiszkę można podpisać wyłącznie za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

WAŻNE – Fiszka musi być wysłana z profilu ePUAP osoby podpisującej fiszkę (osoba upoważniona do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z KRS/CEIDG) lub z profilu firmowego Przedsiębiorcy.

Następnie po publikacji przez Operatora listy fiszek przyjętych w ramach alokacji dostępnej w danej rundzie naboru, należy w ciągu dwóch dni roboczych od publikacji listy fiszek złożyć w 1 egzemplarzu następujące dokumenty, ułożone w kolejności w jakiej zostały poniżej wyszczególnione:

  1. Wydrukowana fiszka wniosku z ePUAP.
  2. Wydrukowane UPP fiszki wniosku wygenerowane z ePUAP.
  3. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy wraz z następującymi załącznikami:
   1. oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie lub kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy (potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentacji Przedsiębiorcy);
   2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub
   3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis – w przypadku ubieganiu się o pomoc publiczną;
   4. kopia umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy) – potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentacji Przedsiębiorcy;
   5. pełnomocnictwo do reprezentowania Przedsiębiorcy (jeśli dotyczy) z podpisem notarialnie poświadczonym  – oryginał;
   6. formularz dotyczący osoby kierowanej na usługę rozwojową wraz z następującymi załącznikami:
    1. zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) – kopia potwierdzona zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentacji Przedsiębiorcy;
   7. oświadczenie o braku równoległego aplikowania;
   8. karta usługi, w której będzie brał udział zgłaszany uczestnik/uczestnicy, wygenerowana z Bazy Usług Rozwojowych;
   9. oświadczenie dotyczące podatku VAT.

Fiszkę wniosku należy przesłać nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 2 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia usług rozwojowych.

UWAGA!!!
W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia przed zawarciem umowy wsparcia zaświadczeń o braku zaległości wobec ZUS/KRU i US. W/w zaświadczenia należy dostarczyć w terminie do 10 dni od daty wezwania do uzupełnień na etapie podpisywania umowy (zgodnie z §2 ust. 9 pkt 15 Regulaminu naboru).

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content