Aplikuj

Przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem naboru do projektu (pdf), uchwałami Komitetu Sterującego PSF oraz zarejestrować firmę i swoich pracowników w Bazie Usług Rozwojowych.

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć w 1 egzemplarzu następujące dokumenty, ułożone w kolejności w jakiej zostały poniżej wyszczególnione:

  1. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy wraz z następującymi załącznikami:
   1. oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis lub kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis (potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentacji Przedsiębiorcy);
   2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub
   3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis – w przypadku ubieganiu się o pomoc publiczną;
   4. kopia umowy spółki cywilnej lub jawnej (jeśli dotyczy) – potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentacji Przedsiębiorcy;
   5. wydruk lub kserokopie dokumentów rejestrowych PrzedsiębiorcyKRS lub CEIDG;
   6. pełnomocnictwo do reprezentowania Przedsiębiorcy (jeśli dotyczy) z podpisem notarialnie poświadczonym  – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę udzielającą pełnomocnictwa;
   7. zaświadczenie o braku zaległości w należnościach wobec ZUS/KRUS – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć zaświadczenia dla spółki jak również dla wszystkich wspólników spółki;
   8. zaświadczenie o braku zaległości w należnościach wobec US – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć zaświadczenia dla spółki jak również dla wszystkich wspólników spółki;
   9. formularz dotyczący osoby kierowanej na usługę rozwojową wraz z następującymi załącznikami:
    1. zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) – kopia potwierdzona zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentacji Przedsiębiorcy;
    2. karta usługi, w której będzie brał udział zgłaszany uczestnik, wygenerowana z Bazy Usług Rozwojowych.
   10. oświadczenie o braku równoległego aplikowania

 

Przedsiębiorca składa dokumenty do ubiegania się o wsparcie nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 2 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia usług rozwojowych. Wypełnienie i złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Projekcie.

Dokumenty należy dostarczyć do jednego z Punktów Obsługi Klienta (POK):

  1. Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17, Katowice główny POK;
  2. Fundusz Górnośląski S.A., ul. Sokolska 8, Katowice;
  3. Stowarzyszenie EBI Association, ul. Armii Krajowej 25, Jastrzębie Zdrój;
  4. Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 a, Cieszyn;
  5. Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”, ul. Staszica 12, Kłobuck.