Aplikuj

Przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem naboru do projektu (pdf)

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć w 1 egzemplarzu następujące dokumenty, ułożone w kolejności w jakiej zostały poniżej wyszczególnione:

  1. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy (doc) wraz z następującymi załącznikami:
   1. oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (doc) lub kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis (potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentacji Przedsiębiorcy);
   2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xlsx) lub
   3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis (xlsx) – w przypadku ubieganiu się o pomoc publiczną;
   4. kopia umowy spółki cywilnej lub jawnej (jeśli dotyczy) – potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentacji Przedsiębiorcy;
   5. wydruk lub kserokopie dokumentów rejestrowych PrzedsiębiorcyKRS lub CEIDG;
   6. pełnomocnictwo do reprezentowania Przedsiębiorcy (jeśli dotyczy) – wzór-1 osoba (doc), wzór-2 osoby (pdf), wzór-3 osoby (pdf) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę udzielającą pełnomocnictwa;
   7. Formularz zgłoszeniowy uczestnika (doc) wraz z następującymi załącznikami:
    1. oświadczenie uczestnika projektu (pdf);
    2. zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) – kopia potwierdzona zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentacji Przedsiębiorcy;
    3. karta usługi, w której będzie brał udział zgłaszany uczestnik, wygenerowana z Bazy Usług Rozwojowych.

Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim – powinny być wypełnione komputerowo (zalecane) lub drukowanymi literami.

Nie można modyfikować i usuwać elementów formularzy. Jedynym wyjątkiem jest konieczność powielenia tabeli „Informacja dotycząca usługi rozwojowej”, znajdującej się w Formularzu zgłoszeniowym uczestnika, w przypadku ubiegania się o wsparcie na więcej niż jedną usługę rozwojową dla danego uczestnika.

Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól i uzupełnienie własnoręcznych, czytelnych podpisów  (literami pisanymi, nie drukowanymi) pod oświadczeniami znajdującymi się w poszczególnych formularzach.

Przedsiębiorca składa dokumenty do ubiegania się o wsparcie nie później niż na 14 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia usług rozwojowych. Wypełnienie i złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Projekcie.

Za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się:

  1. w przypadku doręczenia osobistego – datę przyjęcia dokumentów zgłoszeniowych potwierdzoną pisemnie przez pracownika Operatora;
  2. w przypadku doręczenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub firmy kurierskiej – datę doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do miejsca wskazanego w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty należy dostarczyć do jednego z Punktów Obsługi Klienta (POK):

  1. Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17, Katowice główny POK;
  2. Fundusz Górnośląski S.A., ul. Sokolska 8, Katowice;
  3. Stowarzyszenie EBI Association, ul. Armii Krajowej 25, Jastrzębie Zdrój;
  4. Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 a, Cieszyn;
  5. Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”, ul. Staszica 12, Kłobuck.