RODO

RODO – klauzula informacyjna

W związku z realizacją przez Fundusz Górnośląski S.A. projektu pn. „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląski”, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016), wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 tego rozporządzenia, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca oznacza to Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych daneosobowe@slaskie.pl.
  2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b) i c) oraz art. 9 ust. 2 g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).
  3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych zgodne z formularzem zgłoszeniowym przedsiębiorcy oraz formularzem zgłoszeniowym uczestnika projektu dostępne są na stronie internetowej projektu pod adresem www.bur.fgsa.pl.
  4. Dane będą przetwarzane od dnia podpisania umowy finansowania usług rozwojowych do dnia zakończenia realizacji projektu tj. do 31.03.2023 r. z zastrzeżeniem 30 dniowego terminu na złożenie końcowego wniosku o płatność.
  5. Dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu realizacji projektu.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez:
   1. Beneficjenta – Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 8; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – dane.osobowe@fgsa.pl;
   2. Instytucję Zarządzającą;
   3. Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 30; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – iod@wup-katowice.pl;
   4. Instytucje kontrolne upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa;
   5. Instytucje dokonujące ewaluacji Programu upoważnione do przetwarzania danych przez Administratora danych;
   6. O powierzeniu danych osobowych do przetwarzania innym podmiotom Uczestnik zostanie poinformowany w drodze pisemnej.
  7. Przedsiębiorca i uczestnik ma prawo żądać od Beneficjenta dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania Wymienione prawa będą traktowane w sposób określony w artykułach 13 do 19 Rozdziału III: „Prawa osoby, której dane dotyczą” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
  8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
  9. Przedsiębiorca i uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.