Wpłata wkładu własnego

Przypominamy, że wpłata wkładu własnego musi zostać dokonana z rachunku bankowego Przedsiębiorcy na rachunek bankowy Operatora wskazany w umowie wsparcia. Wpłaty wkładu własnego w formie przekazu pocztowego oraz za pośrednictwem jakichkolwiek instytucji płatniczych nie będą uznawane.