Słownik

Słownik pojęć

Administrator BUR – Instytucja nadzorująca pracę Bazy Usług Rozwojowych, zarządzająca kontami
i uprawnieniami Użytkowników, dbająca o bezpieczeństwo Bazy i danych w niej zawartych. Administratorem Bazy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Administrator Regionalny BUR – podmiot odpowiedzialny za zarządzanie kontami i uprawnieniami osób działających w systemie teleinformatycznym w imieniu IZ RPO WSL lub innych osób lub instytucji wskazanych przez IZ RPO WSL w celu wdrażania projektów PSF.

Baza Usług Rozwojowych (BUR) – internetowa baza usług rozwojowych, obejmująca rejestr podmiotów zapewniających świadczenie usług rozwojowych należytej jakości współfinansowanych ze środków publicznych , prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora BUR. BUR umożliwia w szczególności obsługę następujących procesów:

  • publikacja ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wraz z danymi identyfikującymi te podmioty,
  • dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe (bez możliwości realizacji płatności z poziomu Bazy),
  • zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
  • dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych,
  • zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez innych uczestników usług.

Dane osobowe – dane w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dotyczące Uczestników projektu w związku z realizacją Projektu.

Dzień – dzień roboczy. Za dzień roboczy uważany jest każdy dzień, który nie został uznany za dzień wolny od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Zgodnie z przywołaną ustawą, dniem ustawowo wolnym od pracy nie jest sobota.

ID wsparcia – indywidualny numer identyfikacyjny wsparcia nadawany przez Operatora.

Infolinia – infolinia w ramach projektu, za pomocą której można uzyskać informacje dotyczące projektu, dostępna pod numerem telefonu 32 72 85 700.

IZ RPO WSL – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Karta Podmiotu – formularz określający zakres informacji, które przedstawia Podmiot ubiegający się o wpis do Bazy, zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu BUR oraz dostępny na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Karta Usługi – formularz określający zakres informacji umożliwiających zarejestrowanie danej usługi rozwojowej w Bazie i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu BUR oraz dostępny na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Liczba personelu – zgodnie z art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP), to jest liczbie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa lub jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez względu na długość zatrudnienia, lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJP. W skład personelu wchodzą: pracownicy, osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego, właściciele-kierownicy, partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzą w skład personelu. Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego.

Operator Regionalny PSF (Operator) – podmiot, odpowiedzialny za realizację projektu Podmiotowego Systemu Finansowania i dystrybucję wsparcia na rzecz przedsiębiorców i pracowników, w tym w szczególności za rekrutację przedsiębiorców do projektu, oraz za zawieranie i rozliczanie umów wsparcia zawartych z przedsiębiorcami.

Podmiot świadczący usługi rozwojowe – organizator usług, tj. przedsiębiorca/instytucja, którzy świadczą usługi rozwojowe i dokonują rejestracji w BUR za pomocą Karty Podmiotu w trybie określonym w § 6 Regulaminu BUR, dostępnym na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Podmiotowy System Finansowania (PSF) – system dystrybucji środków EFS przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników oparty na podejściu popytowym wdrażany w ramach RPO WSL 2014-2020.

Pomoc de minimis – pomoc, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Pomoc publiczna – pomoc, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Pracownik – zgodnie z § 2 pkt. 3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1073) – personel przez który należy rozumieć:

  • pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 201 6 r. poz. 1666, z późn. zm. );
  • osobę świadczącą usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 201 7 r. poz. 459 , z późn. zm.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło;
  • właściciela, pełniącego funkcje kierownicze;
  • wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

Pracownik o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO). Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych. Poziom wykształcenia (ISCED)jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED.

Pracownik w wieku 50 lat lub więcej – wiek określa się na podstawie daty urodzenia i ustalany jest
w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie.

Pracownik z niepełnosprawnościami – osoba niepełnosprawna w świetle przepisów z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby
z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. Przynależność do grupy osób niepełnosprawnych określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.

Projekt – przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 2 pkt 18 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020., realizowane w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania pn. „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim” przez Fundusz Górnośląski S.A. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs.kurs.

Przedsiębiorca – Podmiot o którym mowa w art.4 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168).

Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu – przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj. wykazujące w okresie ostatnich trzech lat średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.

Punkty Dystrybucji Wsparcia – są to punkty utworzone w ramach Projektu, w których przedsiębiorcy mogą uzyskać informację o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Projektu, uprawnieniach i zobowiązaniach wynikających z uczestnictwa w systemie PSF. Ponadto w PDW zapewniona zostanie pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych, przyjmowane i weryfikowane będą zgłoszenia MŚP pod kątem możliwości udzielenia im wsparcia. Punkty prowadzone są w następujących lokalizacjach: Cieszyn, Kłobuck i Jastrzębie Zdrój. Dokładne dane znajdują się w zakładce: Kontakt.

System kont przedpłaconych – system dystrybucji środków finansowych oparty o zastosowanie indywidualnych kont przedsiębiorców, przy czym przez indywidualne konto przedsiębiorcy rozumie się zarówno wydzielony rachunek bankowy utworzony przez Operatora na rzecz wpłat od przedsiębiorcy, rachunek wirtualny połączony z kontem do rozliczeń płatności masowych, jak i stosowanie kont przedsiębiorców w systemie informatycznym Operatora. Rozwiązanie techniczne wybiera operator we własnym zakresie dostosowując je do własnych systemów finansowo-bankowych. Każdy wybrany mechanizm ma umożliwiać identyfikowanie kwot wpłaconych przez przedsiębiorcę bez zbędnej zwłoki – maksymalnie w ciągu jednego dnia.

System oceny usług rozwojowych – dokument określający zasady dokonywania oceny usług rozwojowych przez Przedsiębiorcę, pracowników oraz podmioty świadczące usługi rozwojowe, zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, stanowiące Załącznik nr 3 do Regulaminu BUR oraz dostępne na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Uczestnik projektu – osoba biorąca udział w usłudze rozwojowej.

Umowa wsparcia – umowa zawierana pomiędzy Operatorem a Przedsiębiorcą, określająca warunki dofinansowania, realizacji i rozliczania usług rozwojowych.

Usługa rozwojowa – usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mającą na celu zdobycie kwalifikacji lub pozwalającą na ich rozwój.

Zmienna kwota przeliczeniowa – jest to wartość używana do wyliczenia maksymalnej proponowanej kwoty dofinansowania przypadającej na jednego przedsiębiorcę w projekcie PSF. Kwota ta będzie na bieżąco publikowana na stronie internetowej projektu. Wysokość zmiennej kwoty przeliczeniowej ustalana jest przez Komitet Sterujący PSF w drodze uchwały.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) – wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.