Nowy załącznik do wniosku o rozliczenie usług rozwojowych

W związku z nowelizacją z dnia 1 stycznia 2018 r. Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020, został rozszerzony i doprecyzowany katalog niekwalifikowanych usług rozwojowych, na które przedsiębiorca i pracownicy uzyskali wsparcie w ramach Działania 2.2/2.21 PO WER.

W związku z powyższym wraz z wnioskiem o rozliczenie usługi należy dostarczyć „Oświadczenie o otrzymaniu/ nie otrzymaniu wsparcia w ramach Działania 2.2/.2.21 PO WER”. Dotyczy wszystkich wniosków o rozliczenie, które wpłyną do Operatora PSF począwszy od 3 stycznia 2018 r. Wzór oświadczenia dostępny w zakładce Dokumenty.